Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

Matričný úrad

 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v matričnom obvode Kočovce (obce Kočovce a Nová Ves nad Váhom) a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine, ktorí majú trvalý pobyt v matričnom obvode Kočovce.

Na matrike vybavíte:

                                                              Stará Turá (potrebné doklady: občiansky preukaz, rodný list)

 

Osobitná matrika

Do osobitnej matriky sa zapisujú narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

 • území cudzieho štátu,
 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
 • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,
 • území nepatriacom žiadnemu štátu,

Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike:

 • doklady z krajiny, kde matričná udalosť nastala – preložené s príslušnými overeniami,
 • občiansky preukaz,
 • rodný list,
 • sobášny list,
 • právoplatný rozsudok o rozvode,
 • úmrtný list manžela/ky,
 • doklad o štátnom občianstve

Oznámenie možno urobiť na:

 • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

 

Správne poplatky na úseku matrík a osvedčovania (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení)

 

 1. Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí /položka 2b/ - 5,00 €
 2. Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu /položka 2c / v slovenskom jazyku - 1,50 €
 3. Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise - položka 3                                                                  - za každý podpis - 1,50 €                                                                                                                                    - osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov - 1,50 €
 4. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík /položka 16/ - 1,50 €

 


 

Stavanie mája

P o z v a n i e na stavanie mája   Obec Kočovce Vás srdečne pozýva na stavanie mája, ktoré bude v nedeľu 29. apríla 2018 o 16,00 hod. pred Spoločenským domom v Kočovciach. Súčasťou stavania mája bude aj posedenie pri grilovanom špekáčiku a hudbe. Občerstvenie je zabezpečené.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

Zber nebezpečného odpadu

O Z N A M Obec Kočovce Vám oznamuje, že zber nebezpečného odpadu v obci sa uskutoční : v sobotu 21. apríla 2018 od 14,00 – 17,00 hod. Nebezpečný odpad prineste za Spoločenský dom v Kočovciach, kde ho od Vás preberú pracovníci obce. Zbierajú sa: - nepoškodené žiarivky, neónové trubice - NEROZOBRATÉ chladničky a mrazničky - motorov

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka