Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestna samospráva

Samospráva obce

Obec Kočovce  vykonáva originálne (vlastné) kompetencie a prenesené kompetencie štátnej správy na  území Obce Kočovce.

Naše územie je dané tromi katastrálnymi územiami :
k.ú. Kočovce, k.ú. Beckovská Vieska, k.ú. Rakoľuby.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
orgánmi obce, miestnym referendom, zhromaždením obyvateľov obce.

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Viac informácií o miestnej samospráve nájdete v Zákone o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.


 

Predstavitelia obce

Kompetencie, úlohy, práva, povinnosti jednotlivých predstaviteľov obce sú vymedzené Zákonom o obecnom zriadení  - Zákon č. 369/1990 Zb, v znení neskorších predpisov.

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Volebné obdobie starostu sú 4 roky.
V súčasnosti je starostom Obce Kočovce RNDr. Jozef Ševcech

Zástupca starostu obce

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. 
V súčasnosti je zástupcom starostu Obce Kočovce Ing. Monika Kopúnová

Hlavný kontrolór obce

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Volebné obdobie HK je 6 rokov.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
V súčasnosti je HK Obce Kočovce p. Eva Vlnová.

Obecné zastupitreľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. OZ v Obci Kočovce má 8 poslancov. Pri svojich rokovaniach sa riadi rokovacím poriadkom.


 

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vec: Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín   V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Kočovce oznamuje, že dňa 11.12.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka