Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty v obci

Základná škola Kočovce - rekonštrukcia

Dátum 1. september 1962 bol dôležitým medzníkom v živote našej obce. Svoju vzdelávaciu činnosť zahájila Základná škola v Kočovciach. Všetko krásne, ale predsa všetko sa musí diať vo vyhovujúcich priestoroch. A tie už neboli. Hľadal som zdroje na dvoch „frontoch“. A podarilo sa. Prvý finančný príspevok som získal zo zdrojov Ministerstva školstva SR cestou havárií v hodnote 90.913, 21 eur. Tento finančný príspevok bol použitý na výmenu všetkých okien v budove ZŠ (september – október), a to dokonca bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti obce. Následne (november) sme zrealizovali taktiež nesmierne dôležitú rekonštrukciu strechy tejto budovy, pretože jej stav (zatekanie do rôznych priestorov) bol prakticky tiež havarijný. Finančné zdroje som vybavil cestou Envirofondu Ministerstva životného prostredia SR v hodnote 80.000 eur. Tu je potrebná finančná spoluúčasť obce, ktorá predstavuje čiastku 6.971,25 eur. Myslím si, že vo vzťahu k celkovému dielu je zanedbateľná. Verím, že tieto investície vytvoria tak potrebné kultúrne prostredie akademickej pôdy pre žiakov našej školy a ich pedagógov.

starosta obce

 

FOTO PRED REALIZÁCIOU


 

FOTO PO REALIZÁCII


 

Kultúrno - športový stánok Barina - Beckovská Vieska

Kultúrno – športový stánok v miestnej časti Beckovská Vieska, podľa našich skúseností, potreboval už dávnejšie určité stavebné úpravy na tribúne a zároveň prekrytie lavičiek, vzhľadom na rôzne poveternostné podmienky počas podujatí. Tento zámer sme zrealizovali v priebehu júla tohto roku 2017. Vytvorili sme tým nielen príjemnejšie prostredie a možnosť väčšieho zážitku pre divákov, ale i vhodnejšieho pódia pre účinkujúcich. Zároveň sa tým prispelo k estetickejšiemu vzhľadu centra našej BARINY.

DSC_0233.JPG       DSC_0234.JPG

DSC_0236.JPG       DSC_0237.JPG

DSC_0238.JPG       DSC_0239.JPG

DSC_0242.JPG       DSC_0243.JPG

DSC_0248.JPG       DSC_0251.JPG

DSC_0252.JPG


 

Miestna komunikácia k cintorínu a parkovisko - Rakoľuby

Nadväzujem na informácie, ktoré sme na tejto stránke poskytli koncom minulého roku.

Ako sa všetci môžeme presvedčiť, miestna komunikácia k cintorínu v Rakoľuboch je dokončená. Zároveň s radosťou konštatujem, že je zrealizované aj parkovisko pri cintoríne. Každý môže posúdiť ako to vyzerá a podľa slov obyvateľov tejto lokality i širokej verejnosti vládne spokojnosť. Veď posúďte sami!

starosta obce

 DSC_0217.JPG DSC_0218.JPG

DSC_0219.JPG DSC_0220.JPG

DSC_0222.JPG DSC_0225.JPG

DSC_0227.JPG DSC_0229.JPG

DSC_0231.JPG


 

Miestna komunikácia k cintorínu - Rakoľuby

    Prioritnou investičnou akciou v našej obci vzhľadom na takmer havarijný stav je miestna komunikácia v Rakoľuboch od cesty II/515 k cintorínu. Po vybavení všetkých potrebných náležitostí ( aktualizácia PD, stavebné povolenie, výber dodávateľa stavby) boli rekonštrukčné práce začaté 3. novembra 2016. Po odkopaní cca 50 % plochy bolo zistené, že únosnosť pláne nedosiahne požadovaných 45 MPa/cm² z dôvodu nevhodnej zeminy ( premočená pieskovo – hlinitá zemina premiešaná so stavebnou suťou čo sa nedalo dopredu predpokladať). Zároveň bolo zistené komplikované uloženie inžinierskych sietí, ktoré obmedzuje v určitých miestach stavebné práce na vytvorenie potrebného hutného, stabilného podložia. Preto došlo k vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne dočasného prerušenia a ich finalizácie podľa poveternostných podmienok ma jar 2017. Veríme, že toto rozhodnutie je správne z pohľadu stabilizácie podložia a samozrejme vybudovanie kvalitnej cesty k spokojnosti občanov tejto lokality i ďalších užívateľov tejto komunikácie.

 

     

                 

         

      


 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kočovce


 

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vec: Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín   V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Kočovce oznamuje, že dňa 11.12.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka