Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) funguje od 01.01.1986 a je zariadenie bez právnej subjektivity, ktorého zriaďovateľom je Obec Kočovce.

Obec Kočovce je v súlade s § 66 zákona o sociálnych službách, zaregistrovaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianského samosprávneho kraja.

Obec poskytuje a zabezpečuje v tomto zariadení sociálnu službu podľa § 12 ods. 1 písm. c) bodu 1 a podľa § 36 zákona o sociálnych službách, na určitý čas osobe, ktorá je podľa odporúčania lekára lekárskej posudkovej činnosti, odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak tejto osobe nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jej prirodzenom prostredí.

Poslaním ZOS je plniť úlohy a činnosti vymedzené zriaďovateľom v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.


 

V ZOS sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť a služby:

 

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • úschova cenných vecí
  • záujmová činnosť
  • ergoterapia

 


 

Podrobnejšie informácie o poskytovaných službách v našom zariadení:

Sociálne poradenstvo:

Odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, návrh postupu a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému. V rámci sociálneho poradenstva ponúkame sprostredkovanie ostatných sociálnych služieb uvedených v zákone o sociálnych službách. Sociálne poradenstvo poskytujeme klientom v zariadení, ako aj potenciálnym záujemcom. V rámci sociálneho poradenstva je Vám pri vyplňovaní formulárov k dispozícii vedúca ZOS p. Mgr. Beáta Pekyová. V prípade aktuálneho záujmu o poskytovanie sociálnej služby ju kontaktujte osobne priamo v zariadení denne počas pracovných dní od 08.00 hod. do 15.00 hod.

Sociálna rehabilitácia:

Odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby a nácvik zručnosti.

Ubytovanie:

ZOS má 14 lôžok zabezpečené v dvojlôžkových izbách. Súčasťou vybavenia môžu byť aj vlastné spotrebiče ako TV prijímač, rádio či počítač.

Stravovanie:

Poskytuje sa denne jedno teplé jedlo, kde je možnosť výberu z troch druhov jedál.

Záujmová činnosť:

Možnosť kultúrneho vyžitia a rozvíjania záujmových činností v spolupráci s personálom zariadenia.

Ergoterapia:

Možnosť pracovnej činnosti, prispôsobená zdravotným možnostiam klienta.

 

 


 

 

Prijímateľom sociálnych služieb v ZOS sa snažíme poskytnúť služby zamerané na podporu ich sebestačnosti, napĺňať ich individuálne potreby, dať možnosť realizácie a vytvárať dôstojné prostredie rešpektujúce jedinčnosť každého človeka.

V prípade požiadavky občana na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby (v domácnosti) alebo umiestnenie do ZOS, najprv požiada občan o posúdenie, či spĺňa kritéria odkázanosti na pomoc inej osoby.

Obec uzatvára po nástupe do zariadenia s klientom "Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby" v zmysle zákona o sociálnych službách. Dohodnutý druh a rozsah služieb je podkladom pre stanovenie výšky úhrady podľa zákona o sociálnych službách.

 

V prípade záujmu o zaradenie do poradovníka čakateľov do niektorého zariadenia v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), sú všetky informácie dostupné na stránke TSK


 

Výkup papiera

Obec Kočovce oznamuje občanom, že v sobotu 16. septembra 2017 bude firma P & P import vykupovať papier nasledovne: Kočovce, pred Spoločenským domom -  09,50 hod. – 10,30 hod. Beckovská Vieska, pred Spoločenským klubom -  10,40 hod. – 11,00 hod. Rakoľuby, pred Spoločenským klubom - 11,10 hod. – 11,30 hod.      

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka