Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) funguje od 01.01.1986 a je zariadenie bez právnej subjektivity, ktorého zriaďovateľom je Obec Kočovce.

Obec Kočovce je v súlade s § 66 zákona o sociálnych službách, zaregistrovaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianského samosprávneho kraja.

Obec poskytuje a zabezpečuje v tomto zariadení sociálnu službu podľa § 12 ods. 1 písm. c) bodu 1 a podľa § 36 zákona o sociálnych službách, na určitý čas osobe, ktorá je podľa odporúčania lekára lekárskej posudkovej činnosti, odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak tejto osobe nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jej prirodzenom prostredí.

Poslaním ZOS je plniť úlohy a činnosti vymedzené zriaďovateľom v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.


 

V ZOS sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť a služby:

 

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • úschova cenných vecí
  • záujmová činnosť
  • ergoterapia

 


 

Podrobnejšie informácie o poskytovaných službách v našom zariadení:

Sociálne poradenstvo:

Odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, návrh postupu a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému. V rámci sociálneho poradenstva ponúkame sprostredkovanie ostatných sociálnych služieb uvedených v zákone o sociálnych službách. Sociálne poradenstvo poskytujeme klientom v zariadení, ako aj potenciálnym záujemcom. V rámci sociálneho poradenstva je Vám pri vyplňovaní formulárov k dispozícii vedúca ZOS p. Mgr. Beáta Pekyová. V prípade aktuálneho záujmu o poskytovanie sociálnej služby ju kontaktujte osobne priamo v zariadení denne počas pracovných dní od 08.00 hod. do 15.00 hod.

Sociálna rehabilitácia:

Odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby a nácvik zručnosti.

Ubytovanie:

ZOS má 14 lôžok zabezpečené v dvojlôžkových izbách. Súčasťou vybavenia môžu byť aj vlastné spotrebiče ako TV prijímač, rádio či počítač.

Stravovanie:

Poskytuje sa denne jedno teplé jedlo, kde je možnosť výberu z troch druhov jedál.

Záujmová činnosť:

Možnosť kultúrneho vyžitia a rozvíjania záujmových činností v spolupráci s personálom zariadenia.

Ergoterapia:

Možnosť pracovnej činnosti, prispôsobená zdravotným možnostiam klienta.

 

 


 

 

Prijímateľom sociálnych služieb v ZOS sa snažíme poskytnúť služby zamerané na podporu ich sebestačnosti, napĺňať ich individuálne potreby, dať možnosť realizácie a vytvárať dôstojné prostredie rešpektujúce jedinčnosť každého človeka.

V prípade požiadavky občana na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby (v domácnosti) alebo umiestnenie do ZOS, najprv požiada občan o posúdenie, či spĺňa kritéria odkázanosti na pomoc inej osoby.

Obec uzatvára po nástupe do zariadenia s klientom "Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby" v zmysle zákona o sociálnych službách. Dohodnutý druh a rozsah služieb je podkladom pre stanovenie výšky úhrady podľa zákona o sociálnych službách.

 

V prípade záujmu o zaradenie do poradovníka čakateľov do niektorého zariadenia v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), sú všetky informácie dostupné na stránke TSK


 

Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.

Príhovor starostu na slávnostnom programe pri príležitosti Dní obce.   Príjemné sviatočné popoludnie prajem Vám aj ja, vážení viešťania, rakoľubčania, kočovčania, milí hostia!                 Je vari jedno, či popevkom, slovom, alebo spomienkou sa človek vracia k rodnej dedinke, kde prežil roky svojho detstva, kde doposiaľ žije, alebo poki

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka