Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hospodárenie obce

Rozpočet obce

Základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce, je v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov rozpočet obce.

Súčasťou rozpočtu Obce Kočovce je aj rozpočet ZŠ s MŠ Kočovce (samostatne právny subjekt), nakoľko je obec jej zriaďovateľom.

Financovanie ZŠ s MŠ je v zmysle kompetencií obce nasledovne :
- originálnne kompetecie : "zariadenia",
t.j.  materská škola (MŠ), školská jedáleň (ŠJ), školský klub detí (ŠKD)
- prenesené kompetencie: základná škola (ZŠ)


 

Rozpočet obce

schválený rozpočet 2019-2021.pdf(394.5 kB)Schválený rozpočet 2019-2021
schválený rozpočet 2019 ZŠ s MŠ.pdf(291 kB)Schválený rozpočet 2019 ZŠ s MŠ
Rozpočet 2018-2020_schválený.pdf(395.9 kB)Rozpočet 2018-2020_schválený
Rozpočet 2018-2020 sumár.pdf(445 kB)Rozpočet 2018-2020 sumár
Čerpanie rozpočtu za rok 2017.pdf(319.2 kB)Čerpanie rozpočtu za rok 2017
Rozpočet 2017-2019_sumár.pdf(461.8 kB)Rozpočet 2017-2019_sumár
Rozpočet 2016-2018 sumár web.pdf(468.9 kB)Rozpočet na rok 2016 - 2018 sumár
Rozpočet 2016-2018 web.pdf(513.1 kB)Rozpočet na rok 2016 - 2018 rozpis

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2017_schválený.pdf(459 kB)Záverečný účet obce za rok 2017_ schválený
Príloha č. 1 Záverečného účtu obce Kočovce za rok 2017.pdf(371 kB)Príloha č. 1 Záverečného účtu obce Kočovce za rok 2017
Príloha č. 2 Záverečného účtu obce Kočovce za rok 2017.pdf(348.2 kB)Príloha č. 2 Záverečného účtu obce Kočovce za rok 2017
Príloha č. 3 Záverečného účtu obce Kočovce za rok 2017.pdf(344.7 kB)Príloha č. 3 Záverečného účtu obce Kočovce za rok 2017
Príloha č. 4 Záverečného účtu obce Kočovce za rok 2017.pdf(359.5 kB)Príloha č. 4 Záverečného účtu obce Kočovce za rok 2017
zaverecny_ucet_obce_za_rok_2016.pdf(507.6 kB)Záverečný účet obce za rok 2016
priloha_c._1_2016.pdf(223.8 kB)Príloha č. 1 Záverečného účtu obce Kočovce
priloha_c._2_2016.pdf(208.4 kB)Príloha č. 2 Záverečného účtu obce Kočovce
priloha_c._3_2016.pdf(207 kB)Príloha č. 3 Záverečného účtu obce Kočovce
priloha_c._4_2016.pdf(281.6 kB)Príloha č. 4 Záverečného účtu obce Kočovce

Konsolidovaná výročná správa Obce Kočovce

Konsolidovanú výročnú správa Obce Kočovce za rok 2014 a 2015 aj so všetkými prílohami najdete na tu


 

Audit ročnej účtovnej závierky

V zmysle zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, obec musí mať overenú účtovnú závierku audítorom.
Účtovná závierka je štrukturovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka tvorí jeden celok.
Na základe toho obec zverejňuje správu nezávislého audítora za príslušný rok z vykonaného auditu ročnej účtovnej závierky obce za rok v priloženom dokumente. 


 
audit_2013.pdf(608.1 kB)Správa nezávislého audítora - za rok 2013

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce Kočovce ..pdf(450.2 kB)Zásady hospodárenia s majetkom obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kočovce 2016-2023


JESENNÉ UPRATOVANIE

O z n a m   Vážení občania, v rámci jesenného upratovania Obec Kočovce poskytne veľkoobjemový kontajner (VOK) na vyvezenie nadrozmerného odpadu do každej miestnej časti. Kontajner je k dispozícii od 14.10.2019 v postupne častiach obce:   Rakoľuby – pri spoločenskom klube, na Jame, Beckovská Vieska  - pri spoločenskom klube,

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka