Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

Matričný úrad

 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v matričnom obvode Kočovce (obce Kočovce a Nová Ves nad Váhom) a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine, ktorí majú trvalý pobyt v matričnom obvode Kočovce.

Na matrike vybavíte:

                                                              Stará Turá (potrebné doklady: občiansky preukaz, rodný list)

 

Osobitná matrika

Do osobitnej matriky sa zapisujú narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

 • území cudzieho štátu,
 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
 • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,
 • území nepatriacom žiadnemu štátu,

Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike:

 • doklady z krajiny, kde matričná udalosť nastala – preložené s príslušnými overeniami,
 • občiansky preukaz,
 • rodný list,
 • sobášny list,
 • právoplatný rozsudok o rozvode,
 • úmrtný list manžela/ky,
 • doklad o štátnom občianstve

Oznámenie možno urobiť na:

 • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

 

Správne poplatky na úseku matrík a osvedčovania (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení)

 

 1. Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí /položka 2b/ - 5,00 €
 2. Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu /položka 2c / v slovenskom jazyku - 1,50 €
 3. Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise - položka 3                                                                  - za každý podpis - 1,50 €                                                                                                                                    - osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov - 1,50 €
 4. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík /položka 16/ - 1,50 €

 


 

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka