Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prihlásenie na trvalý pobyt

 

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať a podpísať tlačivá (tlačivá dostanete na obecnom úrade):

 • prihlasovací lístok
 • odhlasovací lístok
 • štatistické hlásenie o sťahovaní 

 

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na TP
 • rodný list, ak ide o dieťa do 15 rokov
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

          - vlastníka alebo spoluvlastníka, alebo

          - občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, alebo

          - manžela alebo nzaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo

          - ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom

             lístku na TP súhlas s prihlásením občana na TP pred zamestnancom ohlasovne.

 

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • u dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • doklad o rodnom čísle
 • oznámenie o uzavretí manželstva
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve (nie staršie ako 3 mesiace)

 

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o trvalom pobyte. Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok.

 

Vybavuje:                    Matričný úrad, Obecný úrad v Kočovciach
Kontakt:                       Viera Jánošíková, +421 327461224, matrika@kocovce.sk
Doba vybavenia:       na počkanie 
Poplatky:                     prihlásenie na trvalý pobyt - bez poplatku

                                       potvrdenie o trvalom pobyte 5,- €/osoba

 


 

JESENNÉ UPRATOVANIE

O z n a m   Vážení občania, v rámci jesenného upratovania Obec Kočovce poskytne veľkoobjemový kontajner (VOK) na vyvezenie nadrozmerného odpadu do každej miestnej časti. Kontajner je k dispozícii od 14.10.2019 v postupne častiach obce:   Rakoľuby – pri spoločenskom klube, na Jame, Beckovská Vieska  - pri spoločenskom klube,

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka