Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

STAROSTA INFORMUJE!!!

STAROSTA INFORMUJE!!!Vytlačiť
 

Dianie v obci

            Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú obavy z budúcich možných nájomníkov. „Čo starosta s tým nič nerobí? Takéto otázky vnímam. Ale starosta s tým robí čo sa dá, samozrejme v intenciách príslušnej legislatívy. Tu sú dôkazy.

Dňa 10.08.2017 bol zvolaný štátny stavebný dohľad, na ktorom boli zistené stavebné práce bez povolenia. Preto bol stavebník Born2build s. r. o. Bratislava vyzvaný na bezodkladné zastavenie všetkých stavebných prác výzvou zo dňa 21.08.2017. Následne som 13.9.2017 z pozície starostu obce vyzval stavebníka listom, aby splnil ústny prísľub daný na zasadnutí OZ, že zmení účel užívania stavby z ubytovne na byty pre rodiny. Doteraz tak neurobil. Na základe uvedených faktov obec Kočovce ako stavebný úrad vydala rozhodnutie o okamžitej platnosti zastavenia všetkých stavebných prác na stavbe „SÝPKA“. Nerešpektovanie tohto rozhodnutia sa podľa trestného zákona pokladá za marenie výkonu úradného rozhodnutia. Zároveň sa dňa 02.11.2017 uskutočnilo konanie vo veci správneho deliktu proti stavebnému zákonu o uložení pokuty stavebníkovi, za stavebné práce bez stavebného povolenia, ktoré nebolo vydané. Stále zdôrazňujem, že uvedenému stavebníkovi obec, ako stavebný úrad, nevydala doteraz žiadne povolenie podľa stavebného zákona.

Toto sú doterajšie maximálne možné kroky, ktoré podľa príslušných zákonov bolo možné urobiť. Verte nám, že vedeniu obce zodpovedne záleží na tom, akí obyvatelia sa do našej obce môžu ubytovať a aké riziká by s tým boli spojené. O ďalšej situácií a našich krokoch Vás budem včas informovať.


 
 

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka