Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uzavretie manželstva

 

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

 

Potrebné doklady k uzavretiu manželstva:

 

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne matričný úrad)
 • slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy 
 • rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode 
 • ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho 
 • maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo
 • cudzinec: pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:   

          - rodný list
          - doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
          - doklad o štátnom občianstve
          - doklad o pobyte
          - potvrdenie o osobnom stave
          - úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide                               o vdoveného cudzinca
          - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo                         rozvedený
          - doklad, ktorým možno preukázať totožnosť                                                        

           Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc                                        verejnej listiny  

           Doklady musia  byť preložené súdnym tlmočníkom

 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

 

Vybavuje:                    Matričný úrad, Obecný úrad v Kočovciach
Kontakt:                       Viera Jánošíková, +421 327461224, matrika@kocovce.sk
Doba vybavenia:       na počkanie 
Poplatky:                     viď nižšie

 

Uzavretie manželstva - správne poplatky:

 

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR ​​​​20 €
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom 35 €
 4. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70 €
 5. Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
 6. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200 €
 7. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20€
 8. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
 9. Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky 10€

        Poplatok obci za uzavretie manželstva mimo úradnej miestnosti, schválený OZ - 166€

 


 

Tlačivá na stiahnutie

ziadost_o_uzavretie_manzelstva.pdf(940.3 kB)Žiadosť o uzavretie manzelstva

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka