Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia obce ( VZN )

Platné VZN Obce Kočovce

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia ( VZN ) Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.


 
Aktualizovaný zoznam platnýcfh VZN

 

2/2017účinné
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kočovce č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj VZN poplatok za rozvoj_2017_schválený.pdf VZN poplatok za rozvoj_2017_schválený.pdf (456.8 kB)
schválené: 20.3.2017, vyhlásené: 29.3.2017, účinné: 13.4.2017

1/2017účinné
 

Všeobecne záväzné nariadenieObce Kočovce č. 01/2017o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Kočovce VZN_ poskytovanie dotácií.pdf VZN_ poskytovanie dotácií.pdf (390.5 kB)
schválené: 20.3.2017, vyhlásené: 22.3.2017, účinné: 5.4.2017

1/2016účinné
 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kočovce VZN_odpady 1_2016.pdf VZN_odpady 1_2016.pdf (375.4 kB)
schválené: 23.5.2016, vyhlásené: 27.5.2016, účinné: 1.7.2016

4/2015zrušené
 

Úplné znenie
VZN č. 04/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Kočovce. VZN č  04-2015-výška dotácie na ŠZ.pdf VZN č 04-2015-výška dotácie na ŠZ.pdf (242.5 kB)
schválené: 11.12.2015, vyhlásené: 15.12.2015, účinné: 1.1.2016, platné do: 31.12.2016

3/2015účinné
 

Úplné znenie
VZN č. 03/2015, ktorým sa vyhradzuje miesto a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. VZN_2015_  voľby II .pdf VZN_2015_ voľby II .pdf (216.2 kB)
schválené: 11.12.2015, vyhlásené: 15.12.2015, účinné: 30.12.2015

2/2015účinné
 

Úplné znenie
schválené: 28.9.2015, vyhlásené: 30.9.2015, účinné: 15.10.2015
nahrádza: 20/2006

1/2015účinné
 

Úplné znenie
schválené: 30.3.2015, vyhlásené: 31.3.2015, účinné: 14.4.2015

0/2015účinné
 

Novelizácia/dodatok
Dodatok č. 2 k VZN Obce Kočovce č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad dodatok   č  2 k VZN 6_2012 _KO.pdf dodatok č 2 k VZN 6_2012 _KO.pdf (208.4 kB)
schválené: 11.12.2015, vyhlásené: 15.12.2015, účinné: 1.1.2016

3/2014zrušené
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č  03-2014.pdf VZN č 03-2014.pdf (245 kB)
schválené: 5.12.2014, vyhlásené: 8.12.2014, účinné: 1.1.2015, platné do: 31.12.2015

2/2014účinné
 

Úplné znenie
schválené: 25.8.2014, vyhlásené: 26.8.2014, účinné: 10.9.2014

1/2014účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č. 01_2014.pdf VZN č. 01_2014.pdf (95.2 kB)
schválené: 28.3.2014, vyhlásené: 31.3.2014, účinné: 15.4.2014

0/2014účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 5.12.2014, vyhlásené: 8.12.2014, účinné: 1.1.2015
nahrádza: 5/2012

0/2014účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 5.12.2014, vyhlásené: 8.12.2014, účinné: 1.1.2015
nahrádza: 6/2012

0/2014účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 27.10.2014, vyhlásené: 28.10.2014, účinné: 11.11.2014
nahrádza: 3/2011

2/2013zrušené
 

Úplné znenie
schválené: 13.12.2013, vyhlásené: 16.12.2013, účinné: 1.1.2014, platné do: 31.12.2014

0/2013účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 25.11.2013, vyhlásené: 26.11.2013, účinné: 1.1.2014
nahrádza: 5/2012

7/2012účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č_07_2012.pdf VZN č_07_2012.pdf (3 MB)
schválené: 14.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 2.1.2013

6/2012účinné
 

Úplné znenie
schválené: 14.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 2.1.2013
predchádza: 0/2014

5/2012účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č.05_2012.pdf VZN č.05_2012.pdf (191 kB)
schválené: 14.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 2.1.2013
predchádza: 0/2014

4/2012účinné
 

Úplné znenie
schválené: 25.10.2012, vyhlásené: 26.10.2012, účinné: 12.11.2012

1/2012účinné
 

Úplné znenie
schválené: 19.3.2012, vyhlásené: 20.3.2012, účinné: 4.4.2012

0/2012účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 16.1.2012, vyhlásené: 17.1.2012, účinné: 1.2.2012
nahrádza: 3/2011

0/2012účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 14.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 2.1.2013
nahrádza: 5/2008

0/2012účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 25.10.2012, vyhlásené: 26.10.2012, účinné: 12.11.2012
nahrádza: 20/2006

3/2011účinné
 

Úplné znenie
schválené: 19.9.2011, účinné: 4.10.2011
predchádza: 0/2012

0/2010účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 10.12.2010, vyhlásené: 14.12.2010, účinné: 1.1.2010
nahrádza: 5/2008

5/2008účinné
 

Úplné znenie
schválené: 12.12.2008, vyhlásené: 15.12.2008, účinné: 1.1.2009
predchádza: 0/2010

4/2008účinné
 

Úplné znenie
schválené: 12.12.2008, účinné: 12.12.2008

1/2008účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č.01_2008.pdf VZN č.01_2008.pdf (291.7 kB)
schválené: 23.6.2008, vyhlásené: 24.6.2008, účinné: 9.7.2008

1/2007účinné
 

Úplné znenie
schválené: 26.3.2007, vyhlásené: 27.3.2007, účinné: 11.4.2007

21/2006účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č. XXI.pdf VZN č. XXI.pdf (205.6 kB)
schválené: 3.4.2006, vyhlásené: 4.4.2006, účinné: 19.4.2006

20/2006účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č. XX.pdf VZN č. XX.pdf (726.5 kB)
schválené: 6.3.2006, vyhlásené: 9.3.2006, účinné: 23.3.2006
predchádza: 2/2015

14/2004účinné
 

Úplné znenie
Súbor na stiahnutie VZN č. XIV.pdf VZN č. XIV.pdf (56.9 kB)
schválené: 9.2.2004, vyhlásené: 9.2.2004, účinné: 1.1.2004

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a. s. Vám oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.05.2019 nasledovne:   

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Výsledky komunálnych volieb 2018!!!

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo, alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa v zariadení opatrovateľskej služby alebo na t. č. 032/7798268.

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka