Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie - výrub drevín

 

Postup pri podaní žiadosti o výrub drevín:

Žiadosť o výrub drevín podáva občan na Obec Kočovce, 916 31 Kočovce 280  na tlačive "Žiadosť o výrub dreviny".


Správny poplatok za podanie žiadosti je stanovený Zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, položka 160:

  • fyzická osoba                                                                                                      10,00 eur
  • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie          100,00 eur

Správny poplatok je možné zaplatiť:

  • v hotovosti do pokladne Obce Kočovce  
  • bankovým  prevodom na účet Obce Kočovce vedený v Prima banka Slovensko, Nové Mesto nad Váhom, IBAN: SK74 5600 0000 0058 0662 1001
  • poštovou poukážkou na účet Obce Kočovce.

Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní žiadosti alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Nezaplatenie poplatku je dôvodom na zastavenie konania.

Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas obce:

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (cit. § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z:
     a) za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo                      výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,

     b) v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške                      130 cm nad zemou a krovité porasty do 10 m2,

     c) na dreviny v ovocných  sadoch alebo záhradách,

     d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,

     e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov,

     f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na                                 zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny (v tomto prípade                                 výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na                                         ktorom sa drevina nachádza,

     g) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

     h) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným                      predpisom, plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,

     i) ak sa výrub vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu                      národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2. 

Oznámenie o výrube drevín:

Ten, kto dreviny vyrúbe z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku (§47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 Z. z.), je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub dreviny najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu (§ 47 ods. 6 zák. 543/2002 Z. z.)  na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.  

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.


Náležitosti oznámenia:

  • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov (príp. obchodné meno), sídlo alebo miesto podnikania oznamovateľa;
  • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom dreviny rástli, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad  so zakreslením drevín v teréne;
  • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na  ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) - na overenie vlastníctva pozemku je najlepšie predložiť kópiu listu vlastníctva pozemku, na ktorom dreviny rastú nie staršiu ako 3 mesiace;
  • špecifikáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, najmä ich druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa nameraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu a fotodokumentáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, krovitým porastom je aj vinič hroznorodý, na ktorý sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri oznámení o výrube krov;
  • odôvodnenie nutnosti výrubu drevín ( pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub)

 

Tlačivá na stiahnutie

Starostlivosť o životné prostredie - malé zdroje znečistenia ovzdušia

 

Malé zdroje znečistenia ovzdušia – poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú v obci Kočovce malé zdroje znečistenia. Zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v zmysle platných predpisov je každý prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia každoročne povinný oznámiť do 15. februára kalendárneho roka spotrebu palív a surovín za predchádzajúci kalendárny rok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (viď tlačivo – Oznámenie o prevádzkovaní MZZO).  


 

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov      Obec Kočovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt 

Ospravedlnenie!

Ospravedlnenie  V priebehu mesiaca marec bolo fyzickým a právnickým osobám, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na portali slovensko.sk opätovne doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady za rok 2018. Doručenie bolo vykonané aj tým, ktorí majú svoje záväzky voči obci splnené. Chybou programu, ktorú

Zákaz pálenia odpadov!

  Zákaz pálenia odpadov! V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Kočovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dop

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

Obec Kočovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy alebo pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť. Ak máte záujem o takúto opatrovateľskú službu u Vás v domácnosti informujte sa na t. č. 032/7461226 alebo na zos@kocovce.sk

U P O Z O R N E N I E !!!

U P O Z O R N E N I E !!!  Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady poškodenia pomníkov ( a aj odcudzenie pomníka ) na cintoríne v Kočovciach. Pomníky boli posunuté - uvoľnené, akoby pripravené  na odcudzenie. Obec Kočovce preto vyzýva občanov, ktorí si všimli pohyb neznámych podozrivých osôb na cintorínoch, prípadne

STAROSTA INFORMUJE!!!

Dianie v obci             Hospodárska budova v Kočovciach pod názvom „SÝPKA“ je hlavne staršej generácií dôverne známa ako objekt bývalých štátnych majetkov. Budova roky chátrala, ale teraz sa dostala do pozornosti verejnosti. Oprávnene. Nový vlastník ju chce rekonštruovať na ubytovňu. Všetci vieme, ako mnohé takéto ubytovne vyzerajú a aké sú ob

Veľkoobjemový kontrajner

Obec Kočovce oznamuje občanom, že každú prvú sobotu v mesiaci  v čase 14,00  hod. do 17,00 hod. bude sprístupnený zberný dvor za spoločenským domom, kde môžete priviezť nadrozmerný odpad do veľkoobjemových kontajnerov a  odpad zo záhrad  (pokosenú trávu, konáre z orezávania stromov – musia byť nasekané na max. 15 cm kusy).

SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI KOČOVCE platný od 30.06.2015

webygroup

Úvodná stránka